W ramach prawa administracyjnego Kancelaria zapewnia:

  • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej,
  • reprezentowanie stron we wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowego (WSA i NSA),
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • składanie skarg na bezczynność organów administracji publicznej, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji,
  • reprezentowanie w sprawach o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.