W ramach prawa pracy Kancelaria oferuje:

  • doradztwo przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę, kontraktów, umów zlecenia, umów o dzieło,
  • doradztwo w zakresie zasad odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników, czasu pracy,
  • opracowywanie projektów regulaminów, układów zbiorowych pracy,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ustaleniem istnienia stosunku pracy, odwołaniami od kar porządkowych, o zapłatę,
  • doradztwo i obsługę postępowań sądowych w sprawach o świadczenia i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,