Informacja dla Klientów Kancelarii

w związku z wprowadzonymi u nas zmianami w zakresie ochrony danych osobowych
wynikającymi z RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE )
wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 RODO pragniemy poinformować Cię o tym, iż
chronimy Twoje dane osobowe, a nadto o prawach, które Ci przysługują:
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest radca prawny Patrycja Zielonka prowadząca
działalność gospodarczą jako Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Zielonka
tel.: 668 220 592
e-mail: patrycjazielonka@poczta.fm
adres: ul. Skłodowskiej-Curie 22; 40-058 Katowice

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, aby świadczyć Ci pomoc prawną. Informacje,
które nam powierzasz są objęte nie tylko ochroną jako dane osobowe, ale jeszcze dalej idąca ochroną
z uwagi na obowiązującą nas tajemnicę radcowską.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do
podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit RODO)
W zakresie w jakim Twoje dane znajdą się na fakturze, podstawą przetwarzania będą przepisy o
rachunkowości.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania nam wszystkich niezbędnych danych może
uniemożliwić nam zawarcie umowy lub jej wykonanie lub nie pozwoli nam prawidłowo świadczyć
pomocy prawnej, a także wystawić faktury na Twoje żądanie.
Po zakończeniu umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu związanym z dochodzeniem lub
obroną przed roszczeniami, a następnie w celu ustalenia czy nie ma przeszkód w przyjęciu zlecenia od
innej osoby z uwagi na konflikt interesów.
W tym celu przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu administratora – mamy
bowiem uzasadniony interes aby móc dochodzić roszczeń lub się przed nimi bronić, a następnie na
podstawie przepisów prawa o adwokaturze oraz kodeksu etyki zawodowej adwokata. Adwokat jest
bowiem zobowiązany do ustalenia czy nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy jego klientami lub
potencjalnymi klientami.

 

Czas przechowywania danych:

Będziemy przechowywać Twoje dane w okresie wykonywania umowy, a po jej wykonaniu w okresie
przedawnienia roszczeń, a następnie do czasu konieczności ustalania istnienia konfliktu interesów z
uwagi na udzieloną Ci pomoc prawną.
Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom, które świadczą dla nas usługi IT na
podstawie naszego udokumentowanego polecenia.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych ze względu na Twoją szczególną
    sytuację – w zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie
    uzasadnionego interesu,

W celu skorzystania ze swoich praw, proszę się z nami skontaktować. Dane kontaktowe podane
zostały powyżej.
Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.